អំពីយើង

ហ្វើស តិច ខេមបូឌែរ (First Tech Cambodia) គឺជាហាងទំនិញអនឡាញមួយ ដែលធ្វើអោយលោកអ្នកងាយស្រួលក្នុងការកម្ម៉ង់ ដោយមិនចាំបាច់មកដល់កន្លែងផ្ទាល់។ ហើយលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសទំនិញមួយអ្នកដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត នោះក្រុមការងារយើងខ្ញុំនិងរៀបចំជូន និងដឹកជញ្ជូនទៅដល់កន្លែងរបស់លោកអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

Facebook Massager