ដបទឹកពិសេស!!! មានលំនឹង

តម្លៃ: 15 ដុល្លារ

ដបទឹកពិសេស!!! វាគឺជាដបទឹកដ៍អស្ចារ្យមួយ ដែលអ្នកគ្រប់គ្នា ចង់បានវាយកមកប្រើ ទាំងនៅសាលារៀន នៅកន្លែងធ្វើការ និងនៅផ្ទះផងដែរ។
Size: 500 ml
? តម្លៃត្រឹមតែ 15$
? មានលក់ដុំ និងលក់រាយ
? អាចដឹកជញ្ចូនជូនបាន!!!
☎️ ទំនាក់ទំនងតាម៖ 081 81 3010 / 092 97 4321 ☎️
Address: #5B, Street 265, Sangkat Tuek Laok III, Khan Toul Kork (ផ្សាសំណង់១២)

Facebook Massager